[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
           
         
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
Link
ข้อมูลพื้นฐาน
o1.
โครงสร้าง
 -โครงสร้างการบริหารงาน
เปิดไฟล์ PDF
o2.
ข้อมูลผู้บริหาร
 - ข้อมูลรายชื่อและช่องทางติดต่อ
เปิดลิ้งค์
o3.
อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่
เปิดไฟล์ PDF
o4.
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนยุทธศาสตร์
เปิดไฟล์ PDF
o5.
ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เปิดลิ้งค์
o6.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เปิดลิ้งค์
ข่าวประชาสัมพันธ์
o7.
ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดลิ้งค์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8.
Q & A
Q & A
เปิดลิ้งค์
o9.
Social Network
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
FAcebook
การดำเนินงาน
o10.
แผนดําเนินงานประจําปี
 - แผนดําเนินงานประจําปี 2563
เปิดลิ้งค์
o11.
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงาน ปี2563 รอบ 6 เดือน
เปิดไฟล์ PDF
o12.
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
- รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
เปิดไฟล์ PDF
การปฏิบัติงาน
o13.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เปิดลิ้งค์
การให้บริการ
o14.
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

เปิดลิ้งค์
o15.
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-สถิติการให้บริการตามภารกิจของโรงเรียน  2563

เปิดไฟล์ PDF
o16.
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
เปิดไฟล์ PDF
o17.
E-Service

-

-

เปิดลิ้งค์
เปิดลิ้งค์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563
เปิดไฟล์ PDF
o19.
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

เปิดไฟล์ PDF

o20.
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563
เปิดไฟล์ PDF
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนจัดซื้อจ้าง 2563
เปิดไฟล์ PDF
o22.
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษ๒ฯ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

2 ซื้อหนังสือเรียนแบบเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6(วิธีคัดเลือก)

3 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ซ่อมแซมรั้ว) (วิธีเฉพาะเจาะจง)

4 ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบมอก. (วิธีเฉพาะเจาะจง)

5 เช่าซื้อ(เช่า) สัญญาณอินเตอร์เน็ต (วิธีเฉพาะเจาะจง)

เปิดไฟล์ PDF

o23.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
เปิดไฟล์ PDF
o24.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดไฟล์ PDF
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปิดลิ้งค์
o26.
การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปิดลิ้งค์
o27.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปิดลิ้งค์
o28.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
 - 
เอกสารแนบ 3
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29.
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริต
เปิดไฟล์ PDF
o30.
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Contact Us
o31.
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี และประพฤติมิชอบ
 - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
เปิดไฟล์ PDF
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32.
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
FAcebook  Contact Us
o33.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เปิดไฟล์ PDF
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
o34.
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
 - เจตจำนงสุจริต  ENG

 - เจตจำนงสุจริต  THAI

เปิดไฟล์ PDF
เปิดไฟล์ PDF
o35.
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เปิดไฟล์ PDF
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 - ประเมินความเสี่ยง
เปิดไฟล์ PDF
o37.
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เปิดไฟล์ PDF
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38.
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เปิดไฟล์ PDF
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 - แผนปฏิบัติการแก้ไข งบประมาณใหม่
เปิดไฟล์ PDF
o40.
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน
เปิดไฟล์ PDF
o41.
รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
 - รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดไฟล์ PDF
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
o42.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 2562
เปิดไฟล์ PDF
o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เปิดไฟล์ PDF Contact Us